Cíle

Mým posláním je pomáhat lidem, aby žili kvalitně a naplno, byli proaktivní, obstáli v nejrůznějších výzvách a dosáhli smělých cílů. Mnohem lepších a často také ušlechtilejších, než k jakým je zdánlivě určují jejich výchozí podmínky, vnější okolnosti a naučené stereotypy.
 
Současně chci prezentovat proces vzdělávání jako dobrodružství, které umožňuje člověku získávat nové zkušenosti, otevírá mu širší obzory a pomáhá mu porazit takové osobní "nepřátele", jakými jsou lenost, pasivita a stagnace.
 

Hodnoty

  • Přátelský přístup

Věřím, že v uvolněné, přátelské atmosféře je možné dosáhnout nejlepších výsledků.

  • Slušnost a respekt

Osobnost každého klienta má nevyčíslitelnou hodnotu a je zcela jedinečná. S účastníky kurzů nebo přednášek nikdy nepracuji jako s anonymním davem. Současně však plně respektuji právo každého klienta na jeho soukromí. Etiketu a obyčejnou lidskou slušnost považuji za jeden ze základů profesionálního přístupu.

  • Pečlivost

Je věcí mé profesionální cti a odpovědnosti, že jsem na každou vzdělávací akci připraven podle požadavků zadavatele, dle svých nejlepších možností a podle svého nejlepšího svědomí. Kladu důraz na celek i na detail. Pokud bych si z nějakého důvodu nebyl jistý, že budu moci kurz nebo přednášku provést v nejvyšší kvalitě, raději nepřijmu objednávku.

  • Tvořivost a rozmanitost

Věřím, že pro vzdělávání je velmi důležité hledat nejrůznější cesty a způsoby vyjádření. Mým cílem je, aby klienti byli po celou dobu aktivními účastníky vzdělávacího programu a aby považovali danou akci za jeden z vrcholů pracovního týdne.

  • Autenticita

Kladu důraz na pravdivost, věrohodnost a maximální možnou otevřenost mého osobního vystupování. Věřím, že osobnost lektora je do značné míry součástí předávaného sdělení. Proto i své klienty povzbuzuji v tom, aby se nespokojili se získanými znalostmi a dovednostmi, ale aby každý z nich byl autentickou osobností, jejíž dovednosti budou věrohodným vyjádřením hodnotného vnitřního života.

Obrázek: geralt, pixabay.com, CC0

Pro inspiraci

Nejdůležitější v životě je žít pro něco více, než pro vlastní život. (William James)