Ceník

Uvedené ceny jsou orientační. Všechny výsledné ceny jsou stanoveny vzájemnou dohodou.

  • kurzy, semináře, přednášky: 1 000,- Kč / 60 minut
  • individuální konzultace: 500,- Kč / 60 minut

Neziskovým organizacím nabízím slevy.

Organizacím, které se věnují veřejně prospěšné činnosti a prokazatelně nejsou schopny za mé služby zaplatit, jsem ve výjimečných případech ochoten poskytnout tyto služby zdarma, a to ve stejném rozsahu a kvalitě, jako platícím zákazníkům. O vyřízení žádostí tohoto typu se rozhoduji individuálně, zejména s ohledem na své časové možnosti, na charakter činnosti dané organizace a na zdůvodnění žádosti. Podmínky spolupráce musejí být dojednány minimálně jeden měsíc před plánovanou akcí.

Je-li místo konání vzdálené více než 20 km od Liberce, je nedílnou součástí dohody s pořadatelem způsob dopravy a výše cestovného.

◆ ◆ ◆

Fakturační podmínky

Faktury jsou splatné do 14-ti dnů od data uskutečněného účetního případu. Nejsem plátcem DPH.

Případné další informace k fakturaci naleznete v povinných údajích.

◆ ◆ ◆

Další podmínky

Podmínkou pro uspořádání vzdělávací akce je možnost předběžného seznámení s daným prostorem. Tato podmínka může být vyřešena zasláním popisu sálu, umístění projekční techniky apod. Popis dále musí obsahovat specifikaci technického a organizačního zázemí a údaj o kapacitě sálu. Je nutné, aby minimálně 30 minut před započetím přednášky či semináře již byla veškerá technika funkční a bylo možné provést zvukovou a projekční zkoušku. Pokud se přednáška či seminář koná ve školní učebně, je nutná pouze dohoda o zajištění funkční projekční techniky, je-li to v souladu  s charakterem přednášky a s požadavkem školy.

V případě školení zaměstnanců probíhá vzdělávací proces dle následujícího přehledu:

1. Vstupní ujednání - seznámení s konkrétními potřebami a očekáváním zadavatele, specifikace cílové skupiny, specifikace cílů vzdělávacího procesu a způsobu jeho vyhodnocení, návrh lektorského postupu a metodiky.

2. Výuka - provedení výuky v dohodnutém rozsahu, návrh dalšího postupu účastníků (akční plán, doporučená literatura a samostudim, dohoda o případných následných konzultacích).

3. Vyhodnocení a závěr - vyhodnocení dotazníků účastníků semináře, další evaluace dle dohody se zadavatelem.