Zásady a hodnoty

Zásady a hodnoty


  • Přátelský přístup

Věřím, že v uvolněné, přátelské atmosféře je možné dosáhnout nejlepších výsledků.

  • Slušnost a respekt

Osobnost každého klienta má nevyčíslitelnou hodnotu a je zcela jedinečná. S účastníky kurzů nebo přednášek nikdy nepracuji jako s anonymním davem. Současně však plně uznávám právo každého klienta na jeho soukromí. Vážím si také práce mých kolegů lektorů. Rád se učím od druhých, vždy však respektuji autorská práva a všechny formy duševního vlastnictví.

  • Pečlivost

Je věcí mé profesionální cti a odpovědnosti, že jsem na každou vzdělávací akci připraven podle požadavků zadavatele, dle svých nejlepších možností a podle svého nejlepšího svědomí. Kladu důraz na celek i na detail. Pokud bych si z nějakého důvodu nebyl jistý, že budu moci kurz nebo přednášku provést v nejvyšší kvalitě, raději nepřijmu objednávku.

  • Tvořivost a rozmanitost

Věřím, že pro vzdělávání je velmi důležité hledat nejrůznější cesty a způsoby vyjádření. Mým cílem je, aby klienti byli po celou dobu aktivními účastníky vzdělávacího programu a aby považovali danou akci za jeden z vrcholů pracovního týdne.

  • Autenticita

Kladu důraz na pravdivost, věrohodnost a maximální možnou otevřenost mého osobního vystupování. Věřím, že osobnost lektora je do značné míry součástí předávaného sdělení. Nespolupracuji s institucemi, podnikatelskými subjekty či osobami, jejichž ideologie nebo činnost je ve zřejmém rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy a s mými vlastními etickými hodnotami.